Archaeology Course: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 3 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Archaeology Course: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 3 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 21 - 30

Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

broken image
broken image

III. Đáp án Archaeology Course: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 3 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

21 classical history
22 compulsory
23 Object matters
24 classification
25 courework
26 Towns and cities
27 (the) origins
28 oral
29 seminars
30 location

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR