Assignment Feedback: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 6 Section 3

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Assignment Feedback: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 6 Section 3

Questions 21-22
Complete the notes below
Write ONE WORD ONLY for each answer

Assignment Feedback

Questions 23-27
Answer the questions below
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

23 when will Karen give her presentation?
24 what must she do during the presentation?
25 by which date does she have to submit an abstract?
26 where will the presentation take place?
27 who will grade her presentation? >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1

Question 28-30
Choose THREE letters, A-H
Which THREE modules will Karen study next year?

III. Đáp án Assignment Feedback: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 6 Section 3

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR