Benefits of using drama activities in the classroom: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 1 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR giới thiệu Benefits of using drama activities in the classroom: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 1 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

I. Kiến thức liên quan

II. Benefits of using drama activities in the classroom: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 1 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40 

Complete the notes below.
Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án Benefits of using drama activities in the classroom: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 1 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31confidence
32risks
33listening
34reponsible
35therapy
36safe
37morality
38participation
39remember
40problems
broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR