Cách làm & Giải thích từ vựng"The website is organized by"IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"The website is organized by"

1. Questions 11 - 14

Choose the correct letter A, B, C.

11. The website is organized by
A. family members.
B. friends.
C. businessmen.
12. How long has the website been operated?
A. about 3 weeks
B. about 3 months
C. about 6 months
13. How many registered users are there in the website?
A. 1,000
B. 1,500
C. 2,000
14. Which country has the most users in the website?
A. Ireland
B. UK
C. Canada

CHOOSE TWO LETTERS, A-E.

Which TWO things are most popular among users?
A. Children’s Books
B. Textbooks
C. Computer Games
D. Toys
E. Tools

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

11. Trang web được tổ chức bởi
A. các thành viên trong gia đình.
B. bạn bè.
C. doanh nhân.
12. Trang web đã hoạt động được bao lâu?
A. khoảng 3 tuần
B. khoảng 3 tháng
C. khoảng 6 tháng
13. Có bao nhiêu người dùng đã đăng ký trong trang web?
A. 1.000
B. 1.500
C. 2.000
14. Quốc gia nào có nhiều người dùng trang web nhất?
A. Ireland
B. Vương quốc Anh
C. Canada

 

HAI điều nào được người dùng yêu thích nhất?
A. Sách dành cho trẻ em
B. Sách giáo khoa
C. Trò chơi máy tính
D. Đồ chơi
E. Công cụ

3. Question 17-20

Complete the below WRITE ONE WORD ONLY for

17. The website will sort out………………………. Items to help those who can’t decide what to exchange.
18. Do not bother because everyone’s ……………………… are different.
19. Uses will give ……………………… on the completion of exchanges.

  • the quality of item
  • the case of communication
  • the 20 ……………………………. of delivering.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

17. Trang web sẽ phân loại ………………………. Các mặt hàng để giúp những người không thể quyết định những gì cần trao đổi.
18. Đừng bận tâm vì ……………………… của mọi người đều khác nhau.
19. Sử dụng sẽ cung cấp cho ……………………… khi hoàn thành trao đổi.

  • chất lượng của mặt hàng
  • trường hợp giao tiếp
  • 20 ……………………………. giao hàng.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 17: Từ cần điền có thể là noun hoặc adj vì phía sau có items cần bổ nghĩa cho từ này>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ" TIẾNG ANH 
  • Câu 18: Từ cần điền có thể là noun số nhiều vì phía trước có sở hữu cách và phía sau có are 
  • Câu 19: Từ cần điền có thể là noun vì phía trước có give 
  • Câu 20: Từ cần điền có thể là noun vì phía sau có of 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE