Damaged ( Fridge Report): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 10 Section 1

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Damaged ( Fridge Report): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 10 Section 1

Question 1 - 10
Complete the table below.
Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Damaged ( Fridge Report): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 10 Section 1

Section 1:
1 Top
2 Silver
3 January 12(th)
4 alarm
5 10/ ten
6 station
7 sandwich
8 180
9 manager
10 door

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR