Đề thi thử IELTS LISTENING Test 10

· Listening

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể nhìn đề trực tiếp trên website của IELTS TUTOR hoặc
  • Download PDF bộ đề thi thử test 10 IELTS LISTENING rồi in ra và làm nhé
  • Download audio bộ đề thi thử test 10 IELTS LISTENING để nghe 1 lần cùng với file PDF để làm bài cho dễ nhé.

Học sinh lớp IELTS LISTENING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR chỉ cần download answer sheet được kẻ sẵn cho đề thi thử test 10 IELTS LISTENING này chỉ cần điền vào và nộp giáo viên nhé.

Đáp án https://docs.google.com/document/d/1iRBR7FfOuCYu4KXsN63w6o0Y-ikZZvkA/edit

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK