Đề thi thử IELTS LISTENING Test 8

· Listening

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể nhìn đề trực tiếp trên website của IELTS TUTOR hoặc
  • Download PDF bộ đề thi thử test 8 IELTS LISTENING rồi in ra và làm nhé
  • Download audio bộ đề thi thử test 8 IELTS LISTENING để nghe 1 lần cùng với file PDF để làm bài cho dễ nhé.

Học sinh lớp IELTS LISTENING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR chỉ cần download answer sheet được kẻ sẵn cho đề thi thử test 8 IELTS LISTENING này chỉ cần điền vào và nộp giáo viên nhé.

https://docs.google.com/document/d/1OAX2b99AT1jf6Dre85GKGmTJroj4RDpG/edit?usp=sharing&ouid=106246969311592614705&rtpof=true&sd=true