Dolphin Intelligence: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 7 Test 1 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Dolphin Intelligence: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 7 Test 1 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án Dolphin Intelligence: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 7 Test 1 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

PART 4, Questions 31-40
31. nets

32. smile

33. rats

34. aware

35. instinctive

36. walking

37. newspaper

38. social

39. whistle

40. fight

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR