Eco-farm Tour: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 8 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Eco-farm Tour: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 8 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1-5
Complete the note below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Eco-farm Tour: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 8 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P1: Eco-farm Tour

1. Pennington

2. greenfield

3. 66 Lake

4. Radio

5. UK765024EG

6. flat

7. forest

8. organic

9. bike

10. dance

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR