Enquiry about Childcare Centre: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 7 Test 6 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Enquiry about Childcare Centre: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 7 Test 6 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1-10

Complete the notes below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Enquiry about Childcare Centre: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 7 Test 6 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

PART 1, Questions 1-10

1. 37.50

2. 20

3. programmes/programs

4. primary school

5. report

6. September

7. aprons

8. family photo

9. certificate

10. Calliope

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR