Film club: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Film club: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1-10

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Film club: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1 age
2 21.50
3 2
4 parking
5 Argentina
6 singing
7 piano
8 1922
9 comedy
10 talk

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR