Gastropods (snails and slugs): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 5 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Gastropods (snails and slugs): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 5 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31 - 40

Complete the notes below.

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Gastropods (snails and slugs): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 5 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 sea
32 right
33 hair
34 worms
35 1ST Century
36 defences/defenses
37 dry
38 forests
39 ground
40 environment

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR