Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you know who likes to help others (or, who often helps others)" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you know who likes to help others (or, who often helps others)" IELTS SPEAKING.

I. Giải câu hỏi PART 2 topic "Describe a person you know who likes to help others (or, who often helps others)"

Describe a person you know who likes to help others (or, who often helps others).
You should say:

  • Who this person is
  • How you know them (= him or her)
  • When you knew or when you first met this person
  • Where this person lives
  • What kind of person he or she is
  • And explain why this person (likes to help) helps others.

II. Giải câu hỏi PART 3 topic "Describe a person you know who likes to help others (or, who often helps others)"

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Từ vựng topic "Describe a person you know who likes to help others (or, who often helps others)"

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE