Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a popular person (who) you know" IELTS SPEAKING

· Speaking

I. Giải câu hỏi PART 2 topic "Describe a popular person (who) you know"

Describe a popular person (who) you know.
You should say:

  • Who this person is
  • What this person does
  • How you know them (= him or her)
  • And explain why (you think) they are popular.

II. Giải câu hỏi PART 3 topic "Describe a popular person (who) you know"

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Từ vựng topic "Describe a popular person (who) you know"

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE