Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a water sport you would like to try in the future" IELTS SPEAKING

· Speaking

I. Giải câu hỏi PART 2 topic "Describe a water sport you would like to try in the future"

Describe a water sport you would like to try in the future.
You should say:

  • What it is
  • Where you would like to try it
  • How difficult it is
  • And explain why you would like to try it

II. Giải câu hỏi PART 3 topic "Describe a water sport you would like to try in the future"

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Từ vựng topic "Describe a water sport you would like to try in the future"

IELTS TUTOR tổng hợp:

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE