Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an interesting talk or speech" IELTS SPEAKING

· Speaking

I. Giải câu hỏi PART 2 topic "Describe an interesting talk or speech"

Describe an interesting talk or speech.
You should say

  • When you heard it
  • Where you heard it
  • What it was about
  • And explain why you think it was interesting.

II. Giải câu hỏi PART 3 topic "Describe an interesting talk or speech"

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Từ vựng topic "Describe an interesting talk or speech"

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE