Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an occasion when you received incorrect information" IELTS SPEAKING

· Speaking

I. Giải câu hỏi PART 2 topic "Describe an occasion when you received incorrect information"

Describe an occasion when you received incorrect information.
You should say:

  • What was the incorrect information?
  • When did it happen?
  • How you found out the information was incorrect?
  • And explain how you felt about it?

II. Giải câu hỏi PART 3 topic "Describe an occasion when you received incorrect information"

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Từ vựng topic "Describe an occasion when you received incorrect information"

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE