Giải Speaking 1/23 Part 2-3

· Speaking

1. Dạng Describe a person

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a person:

  1. Describe a person who likes to dress fashionably >> Trả lời câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person who likes to dress fashionably " IELTS SPEAKING
  2. Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.) >> Trả lời câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)" IELTS SPEAKING
  3. Describe a friend from your childhood >> Trả lời câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a friend from your childhood" IELTS SPEAKING
  4. Describe a person who inspired you to do something interesting >> Trả lời câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person who inspired you to do something interesting" IELTS SPEAKING
  5. Describe a person you have met who you want to work/study with >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you have met who you want to work/study with" IELTS SPEAKING
  6. Describe a person you met at a party who you enjoyed talking with >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you met at a party who you enjoyed talking with" IELTS SPEAKING
  7. Describe a character in a film or TV show >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a character in a film or TV show" IELTS SPEAKING
  8. Describe an interesting old person you met >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an interesting old person you met" IELTS SPEAKING
  9. Describe a person you from know who is from a different cultures backgrounds >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you know who is from a different cultures backgrounds" IELTS SPEAKING

2. Dạng describe a place

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a place:

3. Dạng describe an event

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an event:

4. Dạng describe an object

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an object:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE