Giải Speaking 1/24 Part 2-3

· Speaking

1. Dạng Describe a person

1.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

1.2. Đề mới

2. Dạng describe a place

2.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

2.2. Đề mới

3. Dạng describe an event

3.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

3.2. Đề mới

IELTS TUTOR lưu ý:

4. Dạng describe an object

4.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

4.2. Đề mới

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE