Holiday on Jackson Island: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 2 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Holiday on Jackson Island: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 2 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Question 1-7

Complete the notes below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

Questions 8 - 10

Complete the notes below.
Write ONE WORD ONLY for each answer.

More Advice

III. Đáp án Holiday on Jackson Island: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 2 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1 cash
2 museum
3 caravan
4 sailing
5 four days
6 White Mountain
7 snowboarding
8 cakes
9 car
10 map

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR