Introduction to Taxation: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 10 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Introduction to Taxation: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 10 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below.

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Introduction to Taxation: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 10 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P4: Taxation

31. evidence

32. bank

33. April

34. employers

35. 3,000

36. car

37. calculation

38. storage

39. mistakes

40. questionnaire

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR