Life on the International Space Station: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 8 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Life on the International Space Station: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 8 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer

broken image

III. Đáp án Life on the International Space Station: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 8 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P4: International Space Station

31.fresh

32. variety

33. communication

34. sleep

35. water

36.tools

37.instructions

38. testing

39.accent

40.safety

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR