Luyện đề: At Rainforest Lodge there aren't any ... IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: At Rainforest Lodge there aren't any ... IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: At Rainforest Lodge there aren't any ... IELTS LISTENING SECTION 2

Questions 11 and 12
Circle the correct letters A-C.

11. At Rainforest Lodge there aren't any...
   A.  telephones or TVs.
   B.  newspapers or TVs.
   C.  telephones or newspapers.

12. The guests are told to...
   A.  carry their luggage to the cabin.
   B.  go straight to the restaurant.
   C.  wait an hour for dinner.

Questions 13-15
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

At Rainforest Lodge there aren't any ...

Questions 16-20

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

What THREE items of clothing does the speaker recommend for the rainforest?

(16) …………………….

(17) …………………….

(18) …………………….

Which TWO things in the rainforest does the speaker give a warning about?

(19) …………………….

(20) …………………….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE