Luyện đề: Birth Statistics IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: Birth Statistics IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Birth Statistics IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1 - 2

Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Birth Statistics

Example: Date of birth:  10 August
Sex: male
First name: Tom
Surname: Lightfoot
Weight: (1) ……………………. kgs
Length: 2) ……………………. cms
Colour of hair: black

Questions 3 - 5

Label the map. Choose your answers from the box below. Write the appropriate letters A-E.

Section 1 Listening Cambridge

Questions 6 - 10

Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.

Section 1 Listening Cambridge

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE