Luyện đề: Brand of Cot IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Brand of Cot IELTS LISTENING SECTION 2

Questions 11-19
Complete the table below, using NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Brand of Cot

Question 20
Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for the answer.

- Metal should not be rusted or bent.

- Edges of cot should not be ...........................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE