Luyện đề: CHILDREN'S ART AND CRAFT WORKSHOPS IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: CHILDREN'S ART AND CRAFT WORKSHOPS IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1-5
Complete the sentences below, using NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

CHILDREN'S ART AND CRAFT WORKSHOPS

Example
Workshops organised every: Saturday

Adults must accompany children under 1 ......................
Cost: £2.50
Workshops held in: Winter House, 2................... Street
Security device: must push the  3 .................... to open door
Should leave car behind the 4 ........................
Book workshops by phoning the 5 .................... (on 200765)
Questions 6-10
Choose the table below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Next two workshops

Section 1 Listening Cambridge

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE