Luyện đề: Experiment number IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Education

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Experiment number IELTS LISTENING SECTION 3

Questions 21-26
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER. for each answer.

Experiment number

Questions 27-30

Choose your answers from the box and write the letters A-H next to questions 27-30.
What problems do the speakers identify for each experiment?
Experiment 1: (27) ........................
Experiment 2: (28) .........................
Experiment 3: (29) .......................
Experiment 4: (Example) F
Experiment 5: (30) .....................
Problems
A. too messy
B. too boring
C. too difficult
D. too much equipment
E. too long
F. too easy
G. too noisy
H. too dangerous

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE