Luyện đề: Festival Activities IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Festival Activities IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1 – 7
Complete the table below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Section 1 Listening Cambridge

Questions 8-10
Who is each play suitable for?

Write the correct letter, A, B or C, next to Questions 8-10.

A mainly for children

B mainly for adults

C suitable for people of all ages

Plays

8. The Mystery of Muldoon …………..

9. Fire and Flood …………..

10. Silly Sailor …………..

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE