Luyện đề: Festival information IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: Festival information IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Festival information IELTS LISTENING SECTION 1

Question 1 - 4
Complete the table below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

Section 1 Listening Cambridge

Questions 5-10
Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

Workshops

  • Making 5…………….. food
  • (children only) Making 6……………..
  • (adults only) Making toys from 7……………… using various tools

Outdoor activities

  • Swimming in the 8………………
  • Walking in the woods, led by an expert on 9……………….

See the festival organiser’s 10………………. for more information.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE