Luyện đề: Fiddy Working Heritage Farm IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: Fiddy Working Heritage Farm IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Fiddy Working Heritage Farm IELTS LISTENING SECTION 2

Question 11 - 14
Complete the notes below. Write ONE WORD for each answer.

Fiddy Working Heritage Farm

Advice about visiting the farm
Visitors should

  • Take care not to harm any 11 .......................
  • Not touch any 12 ..........................
  • Wear 13 ............................
  • Not bring 14 ...................... into the farm, with certain exceptions

Question 15 - 20
Label the map below. Write the correct letter A-I, next to questions.

Fiddy Working Heritage Farm

15. Scarecrow ........................

16. Maze .........................

17. Cafe .........................

18. Black Barn .........................

19. Covered picnic area ............................

20. Fiddy House ................................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE