Luyện đề: Forms of Media IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Business

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Forms of Media IELTS LISTENING SECTION 3

Question 21-25
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Forms of Media

Question 26-30
Write the appropriate letters A-C against questions 26-30.

According to the speakers, in which situation are the following media most useful?
A. individual children
B. five or six children
C. whole class

Answers
26. tapes .............................
27. computers .............................
28. videos .............................
29. books .............................
30. wall maps .............................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE