Luyện đề: Hat-Making Project IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Education

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: Hat-Making Project IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Hat-Making Project IELTS LISTENING SECTION 4

Questions 31 and 32
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Hat-Making Project

Questions 33 and 34
Label the diagrams.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Hat-Making Project

Questions 35-37
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Hat-Making Project

Questions 38-40
Indicate who made the hats below. Write the appropriate letter A-E next to each name.
38. Theresa……………………
39. Muriel……………………
40. Fabrice……………………

Hat-Making Project

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE