Luyện đề: HELPLINE DETAILS IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: HELPLINE DETAILS IELTS LISTENING SECTION 2

Questions 11-15

Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

HELPLINE DETAILS

Questions 16-20

Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR NUMBERS for each answer.

HELPLINE DETAILS

Officer: Jackie (16) …………………….

Address: Student Welfare Office, 13 Marshall Road

Tel. number: (17) …………………….

Opening hours:
– 9.30 am to 6 pm (weekdays)
– (18) ……………………. (Saturdays)
– Ring or visit office for (19) …………………….
– At peak times there may be a (20) …………………….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE