Luyện đề: "Her first impressions of the town" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Her first impressions of the town" IELTS LISTENING SECTION 1

Complete the notes. Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

KATE 
Her first impressions of the town. Example: Quiet

Type of accommodation 1 ..................................

Her feelings about the accommodation 2 ...........................

Her feelings about the other students 3 ...........................

Name of course: Environmental Studies

Difficulties experienced on the course 4 .........................

Suggestions for improving the course 5 ...........................

LUKI

First type of accommodation 6 ...........................

Problem with the first accommodation 7 .......................

Second type of accommodation 8 ........................

Name of course 9 ...........................

Comments about the course: Computer room busy

Suggestions for improving the course 10 ...........................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE