Luyện đề: How often do the top bus company tour run? IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích +kèm sửa bài"The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: How often do the top bus company tour run? IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: How often do the top bus company tour run? IELTS LISTENING SECTION 2

Questions 11 and 12

Label the map below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

How often do the top bus company tour run?

Question 13 to 18

Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS and or numbers for each answer.

How often do the top bus company tour run?

Question 19 and 20
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND OR NUMBERS for each answer.

19. How often do the top bus company tour run?

........................................................................................................

20. Where can you catch in number one sightseeing to form?

.......................................................................................................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE