Luyện đề: INSURANCE APPLICATION FORM IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích +kèm sửa bài"The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: INSURANCE APPLICATION FORM IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: INSURANCE

APPLICATION FORM IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1 and 2
Circle the correct letters A-C.

Example…
Gavin moved into his apartment…
A two days ago.
(B) two weeks ago.
C two months ago.

1. Gavin’s apartment is located on the …
A  ground floor.
B  second floor.
C  third floor.

2. The monthly rent for Gavin’s apartment is …
A  $615.
B  $650.
C  $655.

Questions 3-6
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

ITEM                              VALUE
(3)…………….                   $450
(4)…………….                   $1,150
Watches                          $2,000
CDs and (5)…………          $400
——————————————————————–
Total annual cost of insurance (6) $………………….

Questions 7 - 10

Complete the form below. WRITE NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

INSURANCE APPLICATION FORM

Name:     Mr Gavin (7) ………………………

Address: (8)……………………… Biggins Street
(9)………………………

Date of Birth: 12th November

Telephone: Home: 9872 4555

Nationality: (10)………………………

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE