Luyện đề: MIC HOUSE AGENCY — REPAIRS IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: MIC HOUSE AGENCY — REPAIRS IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: MIC HOUSE AGENCY — REPAIRS IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1 and 2:
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

MIC HOUSE AGENCY — REPAIRS

Address: Apartment 2, (1) ..............................................., Newton.
Length of lease: one year.
Date moved in: (2) ................................................................

Questions 3-9
Complete the table below. Write:
A if the repair will be done immediately.
B if the repair will be done during the following week.
C if the repair will be done in two or more weeks.

broken image

Question 10:
Write NO MORE THAN THREE WORDS or A NUMBER for each answer.

Workman to call between (10)............................. and .................................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE