Luyện đề: Notes on sports club IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: Notes on sports club IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Notes on sports club IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1-4
Complete the sentences below, using NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Notes on sports club

Example:
Name of club: Flagstone

Facilities available: Golf

  • 1 ...................
  • 2 ....................

Classes available:

  • Kick-boxing
  • 3 ......................

Additional facility: 4.......................(restaurant opening soon)
Questions 5-8
Choose the table below. Write NO MORE THAN TWO NUMBERS for each answer.

MEMBERSHIP SCHEMES

Section 1 Listening Cambridge

Questions 9-10
Complete the sentences below, using ONE WORD ONLY for each answer.

9. To join the centre, you need to book an instructor's ...............................

10. To book a trial session, speak to David ....................... (0458 95311).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE