Luyện đề: Preston Park Run IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Preston Park Run IELTS LISTENING SECTION 1

Question 1 - 6
Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

PRESTON PARK RUN

Details of run
Example: Day of Park Run: Saturday
Start of run: in front of the 1 .....................
Time of start: 2 ..........................
Length of run: 3 ..............................
At end of run: volunteer scans 4 ........................
Best way to register: on the 5 ............................
Cost of run: £ 6 .....................
Question 7 - 10
Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each question.

VOLUNTEERING

Contact name: Pete 7 ....................
Phone number: 8 ..........................
Activities: setting up course
9 ................... the runners
10 .................. for the weekly report

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE