Luyện đề: SELF-DRIVE TOURS IN THE USA IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: SELF-DRIVE TOURS IN THE USA IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1-6 
Complete the notes below. Write ONE WORD for each answer.

SELF-DRIVE TOURS IN THE USA

Example: Name:    ...Andrea Brown......

Address: 24 1 ..................... Road

Postcode: BH5 2OP

Phone: (mobile) 077 8664 3091

Heard about company from: 2 ........................

Possible self-drive tours

Trip One:

• Los Angeles: customer wants to visit some 3 ................. parks with her children

• Yosemite Park: customer wants to stay in a lodge, not a 4 .....................

Trip Two:

• Customer wants to see the 5 ............. on the way to Cambria

• At Santa Monica: not interested in shopping

•  At San Diego, wants to spend time on the 6 ......................

Questions 7-10 
Complete the table below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Section 1 Listening Cambridge

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE