Luyện đề: Study Skills Tutorial – Caroline Benning IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Education

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Study Skills Tutorial – Caroline Benning IELTS LISTENING SECTION 3

Questions 21-30

Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Study Skills Tutorial - Caroline Benning

Dissertation topic: the 21 .......……………………
Strengths:

  • 22 ........................................
  • computer modeling

Weaknesses:

  • lack of background information
  • poor 23 …...................... skills
Study Skills Tutorial – Caroline Benning

Recommendations:

  • use a card index
  • read all notes 29 …….

Next tutorial date: 30 ………………………… January

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE