Luyện đề: The next meeting of the soccer club IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: The next meeting of the soccer club IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: The next meeting of the soccer club IELTS LISTENING SECTION 2

Questions 11-13
Complete the sentences below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

11. The next meeting of the soccer club will be in the .......................... in King's Park on 2 July.

12. The first event is a ........................

13. At the final dinner, players receive ............................

Questions 14-17
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

The next meeting of the soccer club

Questions 18-20
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

The next meeting of the soccer club

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE