Luyện đề: TOTAL INSURANCE INCIDENT REPORT IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: TOTAL INSURANCE INCIDENT REPORT IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1-3 

Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER. 

TOTAL INSURANCE INCIDENT REPORT 

Example: Name: Michael Alexander 

Address: 24 Mainly Street, (1) ..............., Sydney 

Shipping agent: (2) ..................

Place of origin: China 

Date of arrival: (3) ...................

Reference number: 601ACK 

Questions 4-10 

Complete the table below. Write ONE WORD OR A NUMBER for each answer.

Section 1 Listening Cambridge

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE