Luyện đề: What has the woman lost? IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: What has the woman lost? IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1-5
Circle the appropriate letter.
Example
What has the woman lost?
A(answer)a briefcase
B a suitcase
C a handbag
D a wallet

Đề bài & Audio Luyện đề: What has the woman lost? IELTS LISTENING SECTION 1
Đề bài & Audio Luyện đề: What has the woman lost? IELTS LISTENING SECTION 1

Complete the form Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
Questions 6-10
PERSONAL DETAILS FORM
Name: Mary (6) ………………………………………………………………………
Address: (7) …………………………. (8)………………………………………… Road
Telephone: (9) ………………………………………………………………………
Estimated value of lost item: (10) £ …………………………………………………..

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE