Luyện đề: What is Jane's study strategy in lectures? IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Education

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: What is Jane's study strategy in lectures? IELTS LISTENING SECTION 3

Questions 21-25

Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

What is Jane's study strategy in lectures?

Questions 26-30.

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

26. What is Jane’s study strategy in lectures?

……………………….
27. What is Tim’s study strategy for reading?

………………………….
28. What is the subject of Tim’s first lecture?

…………………….
29. What is the title of Tim’s first essay?

……………………….
30. What is the subject of Jane’s first essay?

………………………

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE