Morgan Recruitment Agency- Request for new staff: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR giới thiệu Morgan Recruitment Agency- Request for new staff: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

I. Kiến thức liên quan

II. Morgan Recruitment Agency- Request for new staff: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1-10
Complete the form below
Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Morgan Recruitment Agency- Request for new staff: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P1: Morgan Recruitment Agency

1. 0478883925

2. Vander

3. frozen

4. 28th August

5. degree

6. report

7. animals

8. clean

9. airport

10. car

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR