Music Alive Agency: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 4 Section 1

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Music Alive Agency: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 4 Section 1

Questions 1-10

Complete the notes below.

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer

Music Alive Agency

broken image

III. Đáp án Music Alive Agency: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 4 Section 1

broken image
broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR