Office Design: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 10 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Office Design: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 10 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án Office Design: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 10 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 typing
32 desks
33 screens
34 share
35 privacy
36 security
37 health
38 energy
39 training
40 noise

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR