Plant Behaviour: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Plant Behaviour: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án Plant Behaviour: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 passive
32 beaches
33 roots
34 light
35 signature
36 sugar
37 potatoes
38 chemicals
39 circle
40 equipment

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR