Research on absence from work: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 3 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Research on absence from work: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 3 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 21-24
Choose the correct letter, A, B or C

broken image
broken image

III. Đáp án Research on absence from work: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 3 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P3: Research on absence from work

  1. A
  1. B
  1. A
  1. B
  1. C/E
  1. E/C
  1. C/D
  1. D/C
  1. A/D
  1. D/A
broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR